خەوەر

پلاتفۆرم یارسان: زوان گەورەترین ئەمراز سیاسی ئەڕا ئستعمار یەی گەلە و ئستعمارگەرەیل ئەڕا لە ناو بردن یەی نەتەوە دەسپێگ زوان ئەوان گرنە نیشانە

زوان گەورەترین ئەمراز سیاسی ئەڕا ئستعمار یەی گەلە و ئستعمارگەرەیل ئەڕا لە ناو بردن یەی نەتەوە دەسپێگ زوان ئەوان گرنە...