خەوەر

پلاتفرم یارسان: زبان بزرگترین ابزار سیاسی برای استعمار یک ملت است. استعمارگران برای نابودی یک ملت ابتدا زبان آنان را نشانه می‌روند

زبان بزرگترین ابزار سیاسی برای استعمار یک ملت است. استعمارگران برای نابودی یک ملت ابتدا زبان آنان را نشانه می‌روند...