به مناسبت چهارم آوریل سالروز تولد رهبر آپو و تاسیس حزب حیات آزاد کوردستان، شورای مدیریت پلاتفُرم یارسان بیانیەای منتشر کرد

شورای مدیریت پلاتفرم یارسان بە بهانە چهارم آوریل سالروز تولد رهبر آپو و تاسیس پژاک بیانیەای منتشر کردە و اعلام کرد کە این روز برای خلق کرد و سایر خلق‌های ستمدیدە در خاورمیانە نماد مبارزە برای آزادی است. 

شورای مدیریت پلاتفرم یارسان در ابتدای بیانیە اعلام کرد: در حالی کە ملت صاحب فرهنگ و پیشینە تاریخی کرد از سوی اشغالگران انکار شدە بود، رهبر آپو همچون مشعلدار آزادی، با قرائتی فلسفی از واقعەهای کردستان و آسیب شناسی شکست جنبش‌های کردی، بە انقلاب خلق کرد جانی تازە بخشید و بە همین دلیل، خلق کرد، روز میلاد رهبر آپو را روز زندگی در کردستان نامگذاری کردەاند. 

در ادامە این بیانە بە مقاومت و مبارزە رهبر آپو اشارە شدە است کە ارادە قیام را در خلق کرد بیدار کردە و باعث شد خلق کرد در مقابل حاکمان، تسلیم نشدە و در راستای اثبات جوهرە وجودی خود گام‌های موثری بردارد. 

در این بیانیە بە نقل قولهایی از رهبر آپو اشارە شدە است کە گفتە بود: کرد بودن سخت است اما فرار از آن نامردی است و یا یک فرد انقلابی واقعی باید تا آخرین لحظە زندگی خود، میدان مبارزە را رها نکند. 

شورای مدیریت پلاتفرم یارسان دربارە رهبر آپو اضافە کرد کە وی در ابتدای مبارزات خود، نقش زن را در طول تاریخ و تمدن کرد تجزیە و تحلیل کرد با هدف پایان دادن بە پدیدە مردسالاری، علم ژنولوژی را بە عنوان اساس مبارزە برای آزادی ابداع کرد بە گونەای کە زنان اکنون دارای نقش اساسی در مبارزات آزادی‌خواهانە هستند. 

پلاتفُرم یارسان در بخش دیگری از بیانیە خود، با اشارە بە تاسیس حزب حیات آزاد کردستان اعلام کرد کە این حزب در بدو تاسیس، بە عنوان یک جنبش، دارای پروژە و برنامەی انقلابی بود و جوانان شرق کردستان توانستند با استفادە از خط فکری و ایدئولوژیک رهبر آپو، بە مبارزات شرق کردستان امید تازەای ببخشند. 

پلاتفورم یارسان در ادامە بە ١٦ سال مبارزە این حزب اشارە کرد و اعلام داشت: پژاک بر اساس خط سوم، جوانان شرق کردستان را سازماندهی کردە و پروژە مبارزات انقلابی را پیش انداخت. 

پلاتفورم یارسان در ادامە بیانیە خود اعلام کرد: امروزە کە تمامی گروەهای مذهبی و آیینی همچون جامعە باوری یارسان، از تمامی حقوق اساسی خود محروم شدەاند، این امکان را یافتەاند کە در چهارچوب پروژە جامعە دموکراتیک برای احقاق حقوق خود تلاش و مبارزە کنند. 

شورای مدیریت پلاتفورم یارسان در پایان بیانیە، با تبریک سالروز تولد رهبر آپو و تاسیس حزب حیات آزاد کردستان پژاک اعلام کرد کە این روز برای خلق کرد و سای خلق‌های ستمدیدە در خاورمیانە نماد مبارزە برای آزادی است. 

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *