سال ۱۳۹۹ را به سال گسترش همه جانبه مبارزه در کوردستان و ایران مبدل خواهیم کرد

بهار و آزادی، پیوند گسست‌ناپذیری دارند. شور و شعف آغاز بهار، نمودی از میل انسان به نو شدن، تحول و دگرگونی است

بهار و آزادی، پیوند گسست‌ناپذیری دارند. شور و شعف آغاز بهار، نمودی از میل انسان به نو شدن، تحول و دگرگونی است. نقطه مقابل بهار و آزادی، انجماد، مرگ و خاموشی است. به همین دلیل مبارزه در راه برساخت یک «زندگی آزاد»، مترادف با مبارزه با مرگ، انجماد و خاموشی است.

مبارزات خلق ‌كورد در سال 1398 در مسير آزادی ملت‌های تحت ستم و تحقق سیستم كنفدراليسم و ملت دموكراتيك كه همانا رهايی خاورميانه از يوغ كشنده‌ی هژمونی‌های ارتجاعی است، به‌طور نیرومند ادامه يافت. تلاش‌های «جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار)» به‌مثابه سيستم خلق‌مان  جهت كسب وحدت ملی احزاب و يكپارچگی صفوف مبارزاتی ملتمان در هرچهاربخش كوردستان، برگزاری كنگره ملی و وحدت مقاومت برای شرق كوردستان و ايران نويد آينده‌ای روشن گشت. فرارسيدن سال نو 1399 وظايف مذكور را سنگين‌تر و خطيرتر می‌سازد. پيشاپيش ضمن تبريك سال نو به خلقمان و خلق‌های تحت ستم، باور داريم كه اين سالِ، به سال ارتقای مبارزات ملت‌های ايران و شرق ‌كوردستان مبدل گردد.

در سالی كه گذشت، تداوم ستمگری‌های بی‌امان نظام استبدادی در رویکرد خصمانه عليه ملت‌ها به‌ويژه ملت كورد، هم خلقمان و هم جنبش آزاديخواهی را بر آن داشت كه مصرانه برنامه‌های آزادی را در مقابله با طوفان بنيان‌برافكن دولت‌های محافظه‌كار و ارتجاعی منطقه كه در كوران جنگ جهانی سوم قرار دارد، ترويج دهد. پايبندی كودار به تمركز بر سازماندهی خلق در مقام استراتژی بی‌بديل «خط سوم» مهر خود را بر سال گذشته ‌زد. برای تحقق اين مهم، تلاش‌های كودار برای تحقق اتحاد ملی احزاب و اپوزيسيون كوردستانی و ايرانی يك وظيفه تاريخی است كه آن را در چارچوب رهبريت استراتژی، برنامه و تاكتيك پيشبرد داد. در این سال گفتگوها و ديدارهای ديپلماتيك كودار ـ پژاك با احزاب كورد بصورت مستمر ادامه ‌يافت و به عنوان یک رسالت به آن نگریسته شد. علاوه براین مشاركت كودار در «پلاتفرم ايران دموكراتيك» در اروپا با هدف اتحاد اپوزيسيون ايرانی از ديگر تلاش‌های مقوم در «كنفرانس مشورت ملی شرق كوردستان» بود. در اين مسير، اگرچه پاسخ احزاب و اپوزيسيون ايرانی و كوردستانی به فراخور روشنگری راه آزادی در برهه كنونی پاسخگو نبوده و نيست، اما وجدان بيدار كودار با بجای ‌آوردن وظايفی كه خلقمان بردوشش نهاده، آسوده ‌است و قدرمسلم اين مبارزات و كوشش‌ها مستمرخواهد‌ گشت.

از ديگر سو، درحالی كه كودار با تمام قوا و عزم راسخ برای اتحاد خلق‌های ايران مبارزاتش را توسعه داد، متأسفانه حاکمیت ایران با تشديد حملات مزورانه خود عليه صفوف گريلا از مناطق ماكو تا ايلام و كمين‌گذاری‌ها در مناطق داخلی و مرزی، اين پيام را داد كه علی‌رغم تهديدات داخلی و خارجی و استمرار توقف يك‌طرفه عمليات‌ها از سوی «ی.ر.ك» اما حاضر به رعايت كوچك‌ترين حقوق ملت‌ها بويژه ملت ‌كورد نيست. در فصول بهار، تابستان و پائيز سال 1398 حملات نظام با هدف اشغال بيشتر شرق كوردستان و سركوب جنبش، مواضع خصمانه سياسی ـ نظامی وی در مقوله كوردستيزی تاريخی ـ معاصر را بارديگر اثبات ‌نمود. در مقابل اين حملات، مقاومت و روح فدايی‌ نيروی گريلا در كنار رنج‌های بی‌شائبه خلقمان نیرومندانه انجام‌ گرفت كه ثمره آن شهادت نُه گريلای فدايی از جمله «سيروان‌ها و فرهاد‌ها» بود. رژيم چون به این واقعیت که استراتژی گريلا حضور در تمامی مناطق شرق‌كوردستان است، اين پيوند مبارزاتی گريلا و خلق را برنتابيد.

دستاورد مقاومت‌های خلق و گريلا بدون‌شك در قيام 26 آبان‌ماه 1398 كسب شئون شد و خيزش خلقمان در كنار خلق‌های ايران موجی از اميد به آزادی از ستم نظام را ایجاد نمود. تداوم تحريم‌ها كه به‌دليل سياست‌های ستیزه‌جویانه رژيم فشار را بر خلق‌ها سنگين‌تر ساخته، استمرار تهديد‌های سياسی و نظامی خارجی، همچنان رژيم را از مسير فروپاشی محتوم و محرز بازنگردانده است. اين ريسك گستاخانه نظام بصورت دمل‌های كشنده بحران‌های ذهنيتی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، محيط‌‌زيستی و فرهنگی سربازكرده و آه از نهاد توده‌های خلق‌ها برآورده است. مطامع هژمونی‌خواهی تهران بصورت هوسبازانه روزبه‌روز فشار بر آحاد خلق‌ها را افزايش داده و وضعيت كلی را به مرحله بن‌بست رسانده و مسلما انفجار خيزش خلق‌ها كه در دی‌ماه 96 و آبانماه 98 مراحلی را طی ‌كرده، نزديك است. سال گذشته، سال سراشيبی سقوط برای نظام بود و با تظاهرات ضدنظام ايران در كشورها، وجهه‌ای منطقه‌ای يافت.

مبرهن است كه توطئه‌ها عليه جنبش آزاديخواهی و ملت‌كورد نه يك نظریه(فکت) بلكه يك وضعيت بين‌المللی است كه هم‌اكنون در چارچوب روژاوای كوردستان كليتی كوردستانی و خاورميانه‌ای دارد. ايران برای تضعيف پايگاه آزاديخواهی خلق ‌كورد در مماشات با دول محافظه‌كار منطقه بويژه تركيه در تعرض به سایر بخش‌های كوردستان است. حملات ارتش اشغالگر تركيه به روژاوا و جنوب كوردستان كه در قالب «جنگ ويژه بين‌المللی» و تبانی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی انجام ‌گرفت، بارديگر همچون روال معمول تاريخی پيام نابودی را به خلقمان داد. در رأس اين تعرضات ستمگرانه، كمااینکه فشارهای مضاعف عليه رهبر اوجالان وجود ‌دارد.

«جامعه دموكراتيك و آزاد شرق‌كوردستان(كودار)» نوید آن را می‌دهد که در سال جدید، خون تازه‌ای در مبارزات آزادیخواهانه خلق کورد در شرق کردستان تزریق خواهد شد. این مهم، هم یک نیاز مقطعی و هم یک ضرورت تاریخی است. کودار، خود را متعهد به گسترش همه جانبه سطح مبارزات آزادی‌خواهانه در ایران و شرق کردستان می‌داند. در آستانه نوروز سال مبارزاتی نو در تمامی عرصه‌ها و حوزه‌ها، توان خود را برای رسيدن خلق‌های ايران و شرق ‌كوردستان به آزادی حتمی به‌كارخواهیم بست.

بايد دانست كه استراتژی رژيم در برهه كنونی يكدست‌سازی قدرت و نظام با حذف دموكراسی‌خواهان و دگرانديشان و غالب‌ساختن جريان افراطی اصول‌گرايی است كه البته اعلام برنامه كذايی «گام دوم انقلاب» كه بصورت زنجيره‌ كودتاها‌یی در راستای ضديت با خيزش‌ خلق‌هاست، ادامه خواهد داشت. كشتار كولبران، فشار بر زندانيان سياسی، سركوب فعالان مدنی، كارگری، زنان، جوانان و محيط ‌زيستی همانا تداوم سياست‌های خلق‌ستيزی است. این مبارزات، مبارزات تمامی ملت‌های ايران بوده و هست لذا بايستی نوروز را به‌مثابه يك مرحله مبارزاتی يك ‌ساله نگریست. از خلقمان و خلق‌های ايران دعوت به‌عمل می‌آوريم كه در سال سرنوشت‌ساز نو مبارزاتشان را با اتحاد همه‌جانبه به اوج‌ رسانده و لازم است شوراهای خلقی و مردم‌محور را كه برای حل مسائل سياسی، اقتصادی و گذار از مرحله فوق‌بحران و توطئه رژيم تشكيل شده‌اند حتی در مبارزه با فاجعه همه‌گير ویروس كرونا ادامه و توسعه دهند. در این راستا نقش زنان و جوانان به‌مثابه ستون‌فقرات خيزش‌ها امری حياتی است. نوروز می‌تواند آغاز اين مبارزات و خيزش پيشا‌روی خلق‌ها باشد و سال نو به سال «توسعه و خيزش نهادهای خلقی فعال‌تر» مبدل‌ گردانده‌ شود.

برهمین اساس، فرا رسیدن نوروز و آغاز سال ۱۳۹۹ را به خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان، خلق‌های ایران و منطقه تبریک می‌گوییم و همه مردم و جریان‌های سیاسی کوردستان، ایران و نیروهای آزادی‌خواه را به  همگرایی، اتحاد وهمکاری حول محور «حل دموکراتیک مسائل» دعوت می‌کنیم. بارديگر ضمن آرزوی پيروزی برای ‌خلقها و آزادی برای رهبر اوجالان، سوگند ياد می‌كنيم كه به‌طور فدائی به خلقمان در اين وظيفه تاريخی صميمانه خدمت نمائيم.

جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار)

19-3-2020

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *