شەورای وەڕێوەبەری پلاتفۆرم یارسان: ٨ مارس ڕووژێگە نمادین ئەڕاێ پەیوەند تێکووشانەیل ژنەیل کورد وەگەرد تێکووشانەیل خەڵقەیل ترەک جهان

٨ مارس ڕووژێگە نمادین ئەڕاێ پەیوەند تێکووشانەیل ژنەیل کورد وەگەرد تێکووشانەیل خەڵقەیل ترەک جهان

فرەتر لە سەدەیگ وەدۊاێ ناوناێن ڕووژ ٨ مارس وە ناو «ڕووژ جهانی ژن»، تێکووشاێن ژنەیل دژ وە پیاسالاری و سەرمایەداری لە سەراێسەر جهان ئەڕاێ دەس خستن وە بەرابەری و ئازادی وەهازتر لە هەمیشە دریژە دێرێدن. ئەگەرچە تیکووشاێن ژنەیل لە وڵاتەیل خوەراوایی و تەنانەت بڕێگ وڵاتەیل جهان سێیەم بائس لە وەر چەو گرتن جێگاێ خاستریگ ئەڕاێ ئەی نێوەێ کوومەڵگا لە قانوونەیل بۊە، ئەمانگ ستەم وە بنەماێ جنسیەت هەمرای وە کووتایی نەڕەسیە و لە پەیوەندی وەگەرد دەسڵات چینەیی و ئستێعمار نەتەوەیی وە ژیان خوەی ئدامە دەێدن. هەر وەی مدووە تێکووشاێن ژنەیلیش ئدامە داشتێە و تەنانەت وە شەدەت فرەترێگ بەردەوام بۊە.

ئیمە گشتمان زانیمن ک وە تایوەت لە ناوچەێ خوەرهەڵات ناوەین و دەڤەرەیل جووراوجووری لەوێنەێ کوردستان و ئێران وە هووکار هاز گرتن ڕەژیمەیلێگ ک دژمەنی ئاشکرا وەگەرد ژنەیل دێرن، کێشەێ ستەم دژ وە ژنەیل تایوەتمەندییەیل جیاواز و بوغرەنجترێگ دێریدن. ئەی کێشە توانریەێت لە قانوونەیل هەڵگر دچەوەکی دژ وە ژنەیل بۊنریەێت؛ قانوونەیلێگ ک نە تەنیا ئامانجیان پشتێوانی کوومەڵایەتی-ئابووری لە ژنەیل نییە، بەڵکە وە ئاشکرا هانە شوون لاوازکردن جیگاێ ژنەیل و گوشار خستن وە ئەی نێوەێ کوومەڵگا. زوورەملی کردن حجاو، بێبەش کردن ژنەیل لە مافەیلێگ جوور ماف سەرپەرستی کردن لە مناڵەیلیان، شایەتی داێن لە دادگا، ماف سەفەر کردن و لەیوا کێشەیلێگ تەنیا بەشێگ بۊچگ لە ستەمێگە ک لە قانوونەیل دۊاکەفتنخوازانەێ ڕەژیم سەرمایەداری ئسلامی دژ وە ژنەیل داسەپنیەێت و ئەی کێشە وە لاکوو کردن ڕەژیم وە مل قانوونەیل دۊاکەفتنخوازانەێگ جوور قانوونی کردن مناڵهاوسەری فرەتریش بۊە. ژنەیل لە وەراێوەر کوشتنەیل نامووسی، تنوتیژی ماڵەچە، ئازارداێن خیاوانی و تەنانەت نائەمنی لە فەزاێ کار وە تەنیا جێ هیلریانە و چالاکییەیلیان ئەڕاێ وە دەس هاوردن بەرابەری کوومەڵایەتیش وە جوور تاوان زانریاس و -بجگە بێبەش بۊن لە ماف ڕێکخستن سەروەخوە- وەگەرد زندان، شەڵاق و ئەشکەنجە وە تنوتیژی سیاسی جواو دریەێد.

بجگە یە ژنەیل چینەێ کارکەر ستەم جنسیەتی لە زەمینەێ هەڵومەرج چینەیی تایبەتێگ تەجربە کەن ک ئەی نابەرابەرییەیلە فرەترەو کەێد. وەتایوەت لە ئێران ڕەژیم سەرمایەداری ئسلامی وە ئاشکرا ئەی مەیلە لە خوەی نیشان داس تا وەر دەرس خوەندن و هەلەیوا وروود ژنەیل وە بازاڕ کار بگرێد و ژیان کوومەڵایەتی و سەروەخوەیی ئابووری ئەوانە مەحدوودەو بکەێدن. ئەی کێشە لە پاڵ بارودووخ قەێرانبار ئابووری لە دەهەیل دۊایی بۊەسە مدووی یە ک ژنەیل کارکەر ئەڕاێ چەرخانن مەعاش بنەماڵەێ خوەیان ناچار بوون ک لە پێشەیل بێ سبات و غەیرفەرمی کار بکەن ک نە تەنیا ئەمنیەت ئابووری ژنەیل و بنەماڵەیلیان خستیەسە خەتەر، بەڵکە هەزاران ئاکام گەن کوومەڵایەتیش ئەڕاێ ژنەیل وە شوون خوەیا هاوردیە.

وە یانە بایەد ژنەیل نەتەوەیل و خەڵقەیل بندەسیش ئزافە بکریەێد ک هەر ئەی هەڵومەرجە لە زەمینەێ ستەم نەتەوەیی و ئایینی تەجربە کەن. وە شێوەێ دیاریکریاگ ژنەیل کورد، تورک، عەرەب، بەلووچ، تورکەمەن و خەڵقەیل بندەس ترەک ئێران، و وە شێوەێ دیاریکریاگتریش ژنەیل کوومەڵگایلێگ جوور یارسان لە بارودووخ خراوترێگ داکەفتنە. دەس پێا کردن وە ئمکانات لازم ئەڕاێ گەشەبۊنەوەێ کوومەڵایەتی و ئابووری، سەرکوت سیاسی فرەتر لە لایەن حکوومەت ناوەندی، داسەپانن ستەم نەتەوەیی لەلایەن ڕەژیم ناوەندی ک فرەتر وە کلیشەسازی و مەنفی نمایی لە کەسایەتی نەتەوەێ بندەس هاوڕێیە، دامان ژنەیل نەتەوەیل ستەملێکریاگ فرەتر لە پیاوەیل گرێدن و گوشار دوقاتێگ خەێدە ملیان. لەی ناوەینە وە مدووێ شەڕ ئیرەنگەیی لە کوردستان بایەد لە وەر چەو بگریەێد ک داسەپانن بارودووخ شەڕ وە کوومەڵگاێ کورد لەلایەن ڕەژیمەیل ناوەندی داگیرکەر کوردستان و بەشەیل جووراوجوور کوومەڵگاێ کورد هەڵومەرج کوومەڵایەتی ئەڕاێ گەشەبۊن ژنەیل کورد خراوترەو کردیە.

سەروار یانە ژنەیل لە کوومەڵگاێ ئیمە نیشان دانە ک لە وەراێوەر ئەی بێداد و ستەمکارییەیلە بێکردار نەۊنە و وە ئەی ستەم و دچەوەکی فرە قۊڵە مل نەدانە. بەشداری ئنکارنەکردنی ژنەیل لە ئێران، کوردستان و هەلەیوا لە کوومەڵگاێ یارسان دژ وە قانوونەیل هەڵگر دچەوەکی دژ وە ژنەیل و بەشداری و پێشەنگی لە جمشتەیل کوومەڵایەتی و ناڕەزاییەیل گرووهەیل جووراوجوور سنفی و کارکەری جوور ناڕەزاییەیل ئامووجکارەیل، بازنشەستەیل و کارکەرەیل نیشان دەێد ک ژنەیل کوردیش جوور ژنەیل ترەک لە ئێران و خوەرهەڵات ناوەین وە شێوەێ سەروەخوە ڕێگاێ خوەیان وە هناز ئازادی و بەرابەری پەیماین و ئیدەیل ئازادیخوازانە و بەرابەری خوازانەێگ ئەڕاێ بانان خوەرهەڵات ناوەڕاس، ئێران، کوردستان و کوومەڵگاێ یارسان ها لە سەریانا.

ئیمە جوور پلاتفۆرم یارسان جارێگ ترەک ٨ مارس ڕووژ جهانی ژن وە ژنەیل سەراێسەر جهان و وەتایوەت ژنەیل خوەرهەڵات ناوەڕاس، ئێران و کوردستان و ژنەیل کوومەڵگاێ یارسان و هەلەیوا ژنەیل زندانی سیاسی جوور زەینەب جەلالیان پێرووزبایی کەیمن. ئیمە لەی ڕووژە پەیمان خوەمان وە ئارمانەیل ژنەیل زەحمەتکیش و کارکەر، و ژنەیل تێکووشەر و شووڕشگەر دوپاتەو کەیمن و شوعارەیل و داخوازییەیلیان جوور بنەماێگ ئەڕاێ داجمین کوومەڵایەتی و سیاسی ژنەیل لە کوومەڵگاێ خوەمان زانیمن. ٨ مارس ڕووژێگ نمادین ئەڕاێ ئیمەس ک تێکووشانەیل ژنەیل پێشەنگ کوومەڵگاێ ئیمە جوور شەهیدەیل لەیلا قاسم، سەکینە جانسیز، شیرین عەلەم هوولی، ئارین میرکان، نەفیسە ناسری، سووسەن ئەمیری، شەهلا و نەسرین کەعبی وە تێکووشانەیل ڕۆزا لووکزامبۆرگەیل، کلارا زتکینەیل، ئالکساندرا کۆلۆنتایلەیل و تێکووشانەیل ژنەیل پەنج قاڕەێ جهان پەیوەندی دەێدن. جێ باوەرگومانی نییە ک یەکگرتن دمۆکراتیک لە دەور ئیدەیل ئازادیخوازانە و بەرابەری خوازانە تەنیا ڕێگاێ وەکرداری کردن ئارمانەیل دیرووکی تێکووشانەیل ژنەیل سەراێسەر جهان توانێ بوود.

شەورای وەڕێوەبەری پلاتفۆرم یارسان
٨ مارس ٢٠٢٢

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاوناکرێتەوە. خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *