در جستجوی سرپناهی برای آسیه: واکنش ادارۀ اوقاف و مقامات شهرداری کرماشان و مضحکەایی بە نام عدالتخواهی؛ برخودان شوا

در جستجوی سرپناهی برای آسیه: واکنش ادارۀ اوقاف و مقامات شهرداری کرماشان و مضحکەایی بە … بەردەوام بە لە خویندنەوەی در جستجوی سرپناهی برای آسیه: واکنش ادارۀ اوقاف و مقامات شهرداری کرماشان و مضحکەایی بە نام عدالتخواهی؛ برخودان شوا